Navigacestatistika úlovků - zapisování ulovených ryb

statistika úlovků - zapisování ulovených ryb


Po předložení zprávy o zpracování statistiky úlovků za rok 2016 a informací z konání členských schůzí MO ČRS Územního svazu města Prahy stále nemůžeme být spokojeni s kvalitou vyplňování oddílu II. povolenky k lovu jednotlivými pražskými rybáři. I nadále vysoké procento pražských rybářů odevzdává úlovkové lístky po stanoveném termínu (§4 odstavec 2c Stanov ČRS - povinnost člena do 15 dnů po skončení platnosti povolenky vrátit výdejci povolenek řádně vyplněný úlovkový lístek) a nesprávně nebo neúpně vyplněné. Musí být řádně vyplněné nejen záznamy o denních úlovcích ale také i sumář úlovků a docházek. Výbor ČRS Územního svazu města Prahy proto žádá všechny své členy, aby vyplňování svého úlovkového lístku věnovali více pozornosti.

Výzva předsedy ČRS pana JUDr. Alexandra Šímy:

Jako každoročně projednávala Rada ČRS na dubnovém zasedání zprávu obsahující výsledky zpracování celosvazových povolenek a sumarizaci všech úlovků na tyto povolenky za uplynulý rok. Zpracovatel zprávy opětovně upozornil na skutečnost, že některé povolenky (a nelze říci, že by šlo o zcela ojedinělé případy), resp. oddíl II. povolenek, obsahující evidenci úlovků a sumář úlovků, se odlišují od běžného standardu, neboť obsahují zápisy, jejichž věrohodnost se jeví jako velmi pochybná.

Jedná se především o dopisování „úlovků“, které nikdy uloveny a rybářem přisvojeny nebyly. S ohledem na četnost těchto případů jde už o tak závažný problém, že je třeba ho razantně řešit.

Povinností každého rybáře je řádně vyplňovat díl II. povolenky, tedy zapisovat do evidence úlovky a následně zpracovat sumář úlovků. Řádně (jak přikazují zákon o rybářství, prováděcí vyhláška, bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech ČRS, Stanovy ČRS) znamená především pravdivě! Pohnutky, které vedou některé rybáře k tomu, že některé úlovky nezapisují, anebo naopak, že do evidence a sumáře dopisují úlovky, kterých nikdy nedosáhli, jsou zcela nevýznamné; podstatný a zásadní je sám fakt, že zapsali údaje, které neodpovídají skutečnosti (to samé platí pro opačný případ, kdy nezapsali ulovenou a přisvojenou rybu).

Pokud tedy rybář uvádí v povolence údaje, které neodpovídají skutečnosti, sleduje buď osobní prospěch (může pak lovit více ryb než je stanovený limit) nebo tak činí ve prospěch uživatele revíru, který může naopak neoprávněně obdržet více prostředků z redistribuce celosvazového rybolovu. V obou případech však jde o to, že rybář nesplnil základní povinnost, totiž vyplnit povolenku v oddílu II. řádně. A takové jednání lze kvalifikovat jako přestupek podle § 30 odst. 1 písm. f/ zákona o rybářství, za jehož spáchání může být uložena pokuta do výše 30.000 Kč (§ 30 odst. 6 zákona o rybářství). Nelze v některých případech ani vyloučit trestněprávní odpovědnost (§ 209, § 254 trestního zákoníku).

Důrazně proto varuji zejména před dopisováním neexistujících úlovků do evidence a sumáře v oddílu II. povolenky k lovu. Stávající alarmující situace nutně musí vést k tomu, že objasňování těchto nekalých praktik a postihování viníků bude také věnována odpovídající zvýšená pozornost.

 

JUDr. Alexander Šíma, předseda ČRS

kapr obecný ulovený na Vltavě 5 v Holešovicích

Czech English German Russian Spanish

  • Rybářské závody
  • Přehledy úlovků
  • Fotogalerie