RYBÁŘI PRAHA

Český rybářský svaz, z. s., Územní svaz města Prahy
CzechEnglishGerman

Aktuality

Příští týden zasedne XIX. Republikový sněm ČRS

24. září 2022 proběhne XIX. Republikový sněm ČRS. Na letošní sněm připadá volba předsedy ČRS. Zasedání se koná od 9:30 hodin v kongresovém centru FLORET v Průhonicích.

Co je Republikový sněm?

Republikový sněm je podle platných Stanov ČRS vrcholným orgánem Svazu. Koná se zpravidla jednou za dva roky, jednou za čtyři roky je pak sněm volební – probíhá na něm volba předsedy ČRS.

Kdo se Republikového sněmu účastní?

Účastníků Republikového sněmu s hlasovacím právem je pevný počet – 21 delegátů z každého územního svazu a patnáct členů Republikové rady (dva zástupci z každého územního svazu a jednatel ČRS). Dohromady tedy 162 účastníků s hlasem rozhodujícím. Delegáti jsou voleni konferencemi jednotlivých územních svazů. Aby byl sněm usnášeníschopný, musí být přítomna nadpoloviční většina všech delegátů a aby byl návrh přijat, musí pro něj být nadpoloviční většina hlasujících delegátů.

O čem může Republikový sněm rozhodovat?

V případě, že Republikový sněm rozhodne o přijetí návrhu, je tento návrh závazný pro všechny organizační jednotky, orgány i všechny členy svazu. Do působnosti Republikového sněmu patří zejména:

  1. Schvalovat Stanovy, jejich změny a doplňky,
  2. schvalovat zprávu Republikové rady o její činnosti a hospodaření za uplynulé období,
  3. stanovit hlavní zásady činnosti a hospodaření Svazu,
  4. rozhodovat o majetku Svazu a o jeho použití (§ 19 odst. 6 Stanov ČRS – „S majetkem Svazu se při zániku Svazu naloží podle rozhodnutí Republikového sněmu“),
  5. schvalovat výši členských příspěvků a zásady pro jejich rozdělení na jednotlivé organizační jednotky Svazu,
  6. volit předsedu Svazu z členů ČRS, který je současně předsedou Republikové rady,
  7. brát na vědomí zprávu Republikové dozorčí rady,
  8. rozhodovat o případném rozdělení nebo sloučení Svazu,
  9. rozhodovat o zániku Svazu a způsobu majetkového vypořádání; k platnosti usnesení o zániku Svazu je zapotřebí souhlasu dvou třetin všech místních organizací.   

Protože je letošní Republikový sněm volební, bude na tomto zasedání zvolen předseda ČRS na následující čtyřleté volební období. V tuto chvíli je znám pouze jeden kandidát, svou pozici bude obhajovat stávající předseda PhDr. Mgr. Ing. Karel Mach, MSc., MBA, který je do funkce na další volební období navržen konferencí Západočeského ÚS ze dne 25. 5. 2022 (zveřejněno na webových stránkách Západočeského ÚS – viz usnesení konference). Jelikož je předseda ČRS volen Republikovým sněmem z členů ČRS, mohou být i v průběhu sněmu navrženi další kandidáti na tuto funkci. 

Dr. Karel Mach se narodil v roce 1967. Členem ČRS je od roku 1980. Od roku 2018 je předsedou ČRS, je místopředsedou pro mládež a sport Západočeského ÚS a předsedou MO ČRS Plzeň 2. Pracuje jako vedoucí oddělení vnitřní kontroly a stížností Městské policie Plzeň.

Věřme, že XIX. Republikový sněm ČRS bude mít důstojný a konstruktivní průběh, jeho delegátům přejeme šťastnou ruku při hlasování a budoucímu předsedovi Českého rybářského svazu, úspěšné funkční období 2022-2026, které přinese Českému rybářskému svazu další rozvoj ve prospěch členské základny i našich revírů.

Za ČRS Lukáš Mareš

Fotografie z posledního XVIII. Republikového sněmu ČRS, konaného z důvodu pandemických patření po třech letech v roce 2021

Pražští rybáři pečují o candáty, instalovali třecí hnízda na Slapy

Pracovníci Územního svazu města Prahy instalovali umělá třecí hnízda pro candáty na údolní nádrži Slapy. Nádrž přirozeně stárne a vlivem sedimentů se ostnoploutvým rybám postupně zhoršují podmínky pro přirozenou reprodukci. Ne, že by se nám tyto ryby netřely, ale na méně vhodných substrátech klesá procento úspěšně vylíhnutých jiker. Abychom tedy

Celý článek

Upoutávka na květnové číslo časopisu Rybářství

Pokud máte rádi velké ryby, v květnovém čísle časopisu Rybářství si přijdete na své. S železnou pravidelností, opět přesně po roce, přinášíme vyhlášení prestižní soutěže trofejních úlovků Nej! Nej! Nej!, vydáme se také na slovenskou řeku Hron, kde náš dopisovatel Vojtěch Sklenář ulovil nejdelší zdokumentovanou hlavatku v historii, a zapomenout nemůžeme ani na

Celý článek

Žádáme všechny rybáře, aby dbali na správný zápis čísel revírů do povolenky

Vážení příznivci Petrova cechu, na základě zjištěných informací ze zpracování statistiky úlovků za rok 2022 si dovolujeme opětovně upozornit všechny rybáře na správný zápis čísel rybářských revírů. Prosíme rybáře, aby důsledně dbali na správný zápis čísel rybářských revírů, na kterých loví. Jedná se zejména o rybáře, kteří navštěvují revíry více

Celý článek

Přihlášení

do uživatelského účtu