RYBÁŘI PRAHA

Český rybářský svaz, z. s., Územní svaz města Prahy
CzechEnglishGerman

Aktuality

Příští týden zasedne XIX. Republikový sněm ČRS

24. září 2022 proběhne XIX. Republikový sněm ČRS. Na letošní sněm připadá volba předsedy ČRS. Zasedání se koná od 9:30 hodin v kongresovém centru FLORET v Průhonicích.

Co je Republikový sněm?

Republikový sněm je podle platných Stanov ČRS vrcholným orgánem Svazu. Koná se zpravidla jednou za dva roky, jednou za čtyři roky je pak sněm volební – probíhá na něm volba předsedy ČRS.

Kdo se Republikového sněmu účastní?

Účastníků Republikového sněmu s hlasovacím právem je pevný počet – 21 delegátů z každého územního svazu a patnáct členů Republikové rady (dva zástupci z každého územního svazu a jednatel ČRS). Dohromady tedy 162 účastníků s hlasem rozhodujícím. Delegáti jsou voleni konferencemi jednotlivých územních svazů. Aby byl sněm usnášeníschopný, musí být přítomna nadpoloviční většina všech delegátů a aby byl návrh přijat, musí pro něj být nadpoloviční většina hlasujících delegátů.

O čem může Republikový sněm rozhodovat?

V případě, že Republikový sněm rozhodne o přijetí návrhu, je tento návrh závazný pro všechny organizační jednotky, orgány i všechny členy svazu. Do působnosti Republikového sněmu patří zejména:

  1. Schvalovat Stanovy, jejich změny a doplňky,
  2. schvalovat zprávu Republikové rady o její činnosti a hospodaření za uplynulé období,
  3. stanovit hlavní zásady činnosti a hospodaření Svazu,
  4. rozhodovat o majetku Svazu a o jeho použití (§ 19 odst. 6 Stanov ČRS – „S majetkem Svazu se při zániku Svazu naloží podle rozhodnutí Republikového sněmu“),
  5. schvalovat výši členských příspěvků a zásady pro jejich rozdělení na jednotlivé organizační jednotky Svazu,
  6. volit předsedu Svazu z členů ČRS, který je současně předsedou Republikové rady,
  7. brát na vědomí zprávu Republikové dozorčí rady,
  8. rozhodovat o případném rozdělení nebo sloučení Svazu,
  9. rozhodovat o zániku Svazu a způsobu majetkového vypořádání; k platnosti usnesení o zániku Svazu je zapotřebí souhlasu dvou třetin všech místních organizací.   

Protože je letošní Republikový sněm volební, bude na tomto zasedání zvolen předseda ČRS na následující čtyřleté volební období. V tuto chvíli je znám pouze jeden kandidát, svou pozici bude obhajovat stávající předseda PhDr. Mgr. Ing. Karel Mach, MSc., MBA, který je do funkce na další volební období navržen konferencí Západočeského ÚS ze dne 25. 5. 2022 (zveřejněno na webových stránkách Západočeského ÚS – viz usnesení konference). Jelikož je předseda ČRS volen Republikovým sněmem z členů ČRS, mohou být i v průběhu sněmu navrženi další kandidáti na tuto funkci. 

Dr. Karel Mach se narodil v roce 1967. Členem ČRS je od roku 1980. Od roku 2018 je předsedou ČRS, je místopředsedou pro mládež a sport Západočeského ÚS a předsedou MO ČRS Plzeň 2. Pracuje jako vedoucí oddělení vnitřní kontroly a stížností Městské policie Plzeň.

Věřme, že XIX. Republikový sněm ČRS bude mít důstojný a konstruktivní průběh, jeho delegátům přejeme šťastnou ruku při hlasování a budoucímu předsedovi Českého rybářského svazu, úspěšné funkční období 2022-2026, které přinese Českému rybářskému svazu další rozvoj ve prospěch členské základny i našich revírů.

Za ČRS Lukáš Mareš

Fotografie z posledního XVIII. Republikového sněmu ČRS, konaného z důvodu pandemických patření po třech letech v roce 2021

Jarní zarybnění pražských revírů v roce 2024

Rozhodující čas pro plnění zarybňovacích plánů je samozřejmě období podzimních výlovů, ale Územní svaz města Prahy se trvale snaží své pražské sportovní vody zarybňovat i na jaře. Více jak dvě třetiny z celkového zarybnění získávají pražští rybáři od externích dodavatelů. Především od produkčních rybářů z Jižních Čech. V letošním roce od konce února

Celý článek

Vysazování nasady lipana podhorního do říčky Kocáby

Lipan podhorní je sice na všech revírech ČRS Územního svazu města Prahy celoročně hájen, ale pro radost z jeho úlovku si pražští rybáři už nemusí jezdit do jiných krajů. Dva dny po letošním zahájení pstruhové sezóny ve čtvrtek 18. dubna 2024 pražští rybáři vysadili do toku říčky Kocáby pstruhového revíru

Celý článek

Přihlášení

do uživatelského účtu